Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Morfologische interpretatie van de veranderingen in het getij van de Westerschelde
Gerritsen, H.; Van der Weck, A.; Wang, Z.B. (1999). Morfologische interpretatie van de veranderingen in het getij van de Westerschelde. Delft Hydraulics: 's-Gravenhage. 21 + bijlagen + figuren + tabellen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  Motion > Tidal motion > Tides
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien; Brak water

Auteurs  Top 
 • Gerritsen, H., meer
 • Van der Weck, A., meer
 • Wang, Z.B., meer

Abstract
  Uit analyse van waterstandsregistraties is gebleken dat de gemiddelde zeestand, hetgemiddelde hoogwaterniveau en het tijverschil in de Westerschelde deze eeuw zijntoegenomen. Om de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde te kunnen blijvenwaarborgen is een beter begrip en grotere kwantitatieve kennis van het getijgedrag in hetestuarium gewenst.In eerdere analyses van het getij in de Westerschelde is doorgaans weinig aandacht besteedaan de relatie tussen veranderingen in de morfologie en de veranderingen in degetijkarakteristieken. Het huidige onderzoek richt zich juist op deze interactie. Het doel vanhet hier gerapporteerde onderzoek is het nader analyseren van de relatie tussen demorfologische veranderingen in de Westerschelde en de resultaten van eerder uitgevoerdegetijanalyses. Onderdeel hiervan is het opstellen van hypothesen over de relatie tussen deopgetreden veranderingen in het getij en de morfologische veranderingen. Daarnaast wordenaanbevelingen gedaan over de wijze waarop de geformuleerde hypothesen kunnen wordengetoetst. Het onderzoek is aangepakt als een bureaustudie.De resultaten van de studie laten zien dat een directe correlatie tussen veranderingen in deverschillende getijcomponenten en veranderingen in de morfologie niet aantoonbaar is.Door de grote hoeveelheid ingrepen en natuurlijke reacties daarop die 'm de onderzochteperiode (1971 - 1997) in de Westerschelde zijn opgetreden, is een eenduidige oorzaak -gevolg relatie niet meer te achterhalen met behulp van eenvoudige correlatie. Wanneerechter wordt gekeken naar de veranderingen die zijn opgetreden in de vorm van degetijkromme blijkt correlatie met morfologische ontwikkelingen wel degelijk mogelijk.Er zijn voorstellen gedaan om de gevonden correlaties nader te onderzoeken met behulp vanmodelberekeningen. Uit een korte analyse van de verschillende ter beschikking staandeberekeningsmethoden komt naar voren dat een aanpak met behulp van 2D modellen hiervoorhet meest geschikt is.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs