Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Westerschelde LTV-O

Periode: Januari 2007 tot December 2008
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (4)  Top 

Abstract
Doel
Met betrekking tot de ontwikkelingen in het Schelde-estuarium is behoefte aan kennis van de ontwikkeling van de door LNV te behouden habitats en soorten ingevolge Natura-2000-doelen in relatie tot de daarvoor relevante abiotische en biotische factoren en processen. Tevens is behoefte aan kennis van de ontwikkelingsmogelijkheden van dit ecologisch systeem w.o. de beschermde soorten en habitats en de aan deze natuur gerelateerde functies en gebruiksmogelijkheden.

Achtergrond
De Vlaamse en de Nederlandse regering hebben op 11 maart 2005 een Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium vastgesteld. De Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 voorziet in verdere verbetering van de bevaarbaarheid voor zeecontainerschepen, de veiligheid (m.n. in Vlaanderen) en natuurherstel met een daarbij behorend monitoringsprogramma.
Voor de lange termijn is de Langetermijnvisie 2030 vastgesteld. Hierin is overeengekomen dat een samenhangende ontwikkeling van met name de functies toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid geboden is met als vertrekpunt het behoud van een gezond systeem. Bij deze gelegenheid werd ook afgesproken de ontwikkeling van het estuarium te volgen aan de hand van een gezamenlijk onderzoeks- en monitoringsprogramma (het “LTV O&M”).
Annex aan het estuarium zijn bijzondere functies t.a.v. de visserij (kraamkamerfuncties) en de aan dit water gerelateerde functies hoofdvaarweg voor de beroepsvaart naar de diverse havens en recreatievaart.

Werkwijze
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 3 jaar: 2007 en 2008 met uitloop in 2009. In de 1e fase worden de kennisvragen verder geoperationaliseerd. Hiertoe moet allereerst aan de hand van referentie(situaties) worden onderzocht wat nu een gezond estuarien systeem is, en waaraan een gezond systeem te herkennen is. Vervolgens wordt de kennislacune nader bepaald door analyse van de bestaande kennis en onderzoek. Parallel hieraan wordt afgestemd met het Vlaamse onderzoek om tot een gezamenlijke dan wel minimaal onderling afgestemde aanpak te komen. Waarna de onderzoeksmontage en het noodzakelijke onderzoek (fase 2).

Resultaten
Er zal een antwoord worden gegeven op de volgende hoofdvragen:

  • Ontwikkelt het Schelde-estuarium en i.h.b. de Westerschelde zich overeenkomstig de verwachtingen en conform het ingezette LNV-beleid?
  • Is een zodanige ontwikkeling van het Schelde-estuarium mogelijk dat zowel de ecologische als de economische en maatschappelijke functies daar profijt van hebben?

De producten zullen een bijdrage leveren aan:

  • Nieuwe beleidsnota’s voor het terrein van LNV (natuur) en V&W (water en rijkswateren)
  • Bijstellen LTV 2030-opgave
  • Opstellen van Ontwikkelingsschets voor volgende periode
  • Vaststellen/Aanpassen IHD’s

En alles zal worden gepresenteerd in de vorm van:

  • Rapporten en presentaties
  • Actieve kennisverspreiding van de opgeleverde kennis onder de doelgroepen, bijvoorbeeld door middel van een kennisdag en presentaties inde betreffende overlegfora.

Doorwerking resultaten:

Eerste gebruiker is het DRZ-Programma Deltawateren. Het product wordt door het Programma gebruikt in de beleidsbepaling en communicatie met de doelgroepen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten